Algemene Voorwaarden

Vooraf duidelijke afspraken maken, vind ik belangrijk. Kiest u voor het frezen van sleuven door Trapfrezen.nl dan gelden de volgende voorwaarden.


Artikel 1: Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Trapfrezen.nl en de klant waarop Trapfrezen.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Trapfrezen.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn gedurende 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders blijkt.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 3. Trapfrezen.nl is niet gebonden aan haar aanbod of offerte indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website(s).


Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant opdracht heeft verleend, dan bevestigt Trapfrezen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst hiervan.


Artikel 4: Prijzen

De prijzen die op de website staan vermeld, zijn in euro's uitgedrukt en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Trapfrezen.nl is gerechtigd haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen. 


Artikel 6: Garantie

 1. Op de slijtvastheid en kleurechtheid van de geleverde trapprofielen wordt geen garantie gegeven.
 2. Trapfrezen.nl is niet aangesloten bij een garantie waarborgfonds. Trapfrezen.nl biedt daarmee geen mogelijkheid tot extra productgaranties of een onpartijdige klachtenafhandeling aan.


Artikel 7: Uitvoering van werkzaamheden, overige kosten en verplichtingen van de klant

 1. Indien Trapfrezen.nl in het kader van de overeenkomst werkzaamheden voor de klant uitvoert, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
 2. Trapfrezen.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Indien Trapfrezen.nl tijdens het frezen spijkers in het hout tegenkomt, dan levert dat meerwerk voor Trapfrezen.nl op, doordat door de spijker de frees bot en daardoor onbruikbaar wordt. De kosten voor deze meerwerkzaamheden bedragen € 25,00,- inclusief btw per trap. Deze prijs dekt de kosten voor nieuwe hardmetalen freesje(s).
 4. De reiskosten die de klant aan Trapfrezen.nl dient te vergoeden bedragen € 0,25 exclusief btw per gereden kilometer te rekenen vanaf het vestigingsadres van Trapfrezen.nl.
 5. Indien een sleuf te ver wordt uitgefreesd, door toedoen van Trapfrezen.nl, dan zal Trapfrezen.nl in overleg met de klant een passende oplossing zoeken.
 6. Het is raadzaam om het trappenhuis pas definitief te schilderen nadat de sleuven voor het trapprofiel zijn gevreesd. Mocht door het frezen schade ontstaan aan het schilderwerk, of schade ontstaan door niet zichtbare noesten, dan is Trapfrezen.nl hiervoor niet aansprakelijk.
 7. Frezen van sleuven in zichtbaar uitgesleten traptreden, kunnen vervormde sleuven tot gevolg hebben. Trapfrezen.nl informeert de opdrachtgever hierover voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien de opdrachtgever besluit de werkzaamheden te annuleren, dan worden de gemaakte reiskosten en uren in rekening gebracht. Het frezen van sleuven in dergelijke traptreden is voor risico van de opdrachtgever. 
 8. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en ruimtes, waarvan Trapfrezen.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijker-wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Trapfrezen.nl ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, materialen en ruimtes niet tijdig aan Trapfrezen.nl zijn verstrekt, dan heeft Trapfrezen.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 9. De klant dient Trapfrezen.nl op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.
 10. De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Trapfrezen.nl of door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Trapfrezen.nl uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.
 11. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
 12. Indien de door of namens de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Trapfrezen.nl de door haar te leveren goederen met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Trapfrezen.nl het recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de door Trapfrezen.nl te leveren goederen. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Trapfrezen.nl alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.


Artikel 8: Betaling

 1. Indien Trapfrezen.nl bij de klant werkzaamheden uitvoert, dan dient de klant direct na de voltooiing daarvan voor de werkzaamheden en de daarbij geleverde producten te betalen. Betaling geschiedt in contanten.


Artikel 9: Klachten

 1. Klachten over de geleverde producten dan wel over de uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk of elektronisch binnen twee maanden na de ontdekking aan Trapfrezen.nl kenbaar te worden gemaakt. De contactgegevens staan vermeld op de website.
 2. Klachten worden door Trapfrezen.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 3. Door Trapfrezen.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Trapfrezen.nl.


Artikel 10: Beveiliging en internet

Trapfrezen.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Trapfrezen.nl kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 11: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.